X

Moms att återfå på representationskostnader

De företag som haft stora representationskostnader tidigare år kan med stöd av ett nytt rättsfall få återbetalning av moms som inte heller ska tas upp till inkomstbeskattning.

I det s.k. Porschemålet från september 2013 fann Kammarrätten i Göteborg att avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på bl.a. måltidsutgifter hade begränsats i förhållande till vad som gällde vid tidpunkten för Sveriges inträde i EU. De svenska reglerna ansågs stå i strid med den s.k. standstillklausulen i artikel 176 i mervärdesskattedirektivet. Kammarrätten återförvisade målet till Skatteverket för ny prövning i enlighet med de regler som var gällande den 1 januari 1995. Skatteverket har därefter kommit med tre ställningstaganden gällande avdragsrätten för mervärdesskatten vid representation.

Med anledning av det ändrade rättsläget som följt av Porschemålet har företag som bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet rätt att göra avdrag för den ingående mervärdesskatten på måltidsutgiften vid representation enligt de avdragsramar som var gällande antingen år 1995 eller år 1996. Avdragen kommer därmed att bli högre eftersom de får baseras på ett underlag på 300 kr eller 180 kr per person vid extern representation i jämförelse med ett underlag på 90 kr per person som varit gällande sedan år 1997. Om avdrag för den ingående mervärdesskatten görs enligt bestämmelserna för år 1995 får kostnader för starköl ingå i underlaget men inte kostnader för spritdrycker och vin. Om kostnaden för representationen avser både mat och spritdrycker, vin och starköl får avdraget beräknas utifrån antingen faktiska kostnader för mat respektive spritdrycker, vin och starköl eller enligt en schablon.

Av Skatterättsnämndens förhandsbesked 2014-07-04 (dnr 11-14/D) framgår att i de fall ett bolag har dragit av ett för lågt belopp vid mervärdesskatteredovisningen så kan en omprövning av Skatteverkets beslut förväntas leda till att belopp återbetalas till bolaget. Återbetalningen ska i sådant fall inte tas upp vid bolagets inkomstbeskattning.

Ett företag har inom ramen för de svenska omprövningsreglerna möjlighet att begära omprövning av beslut från år 2008 och framåt. För beslut som ligger längre tillbaka i tiden kan det eventuellt finnas möjlighet att begära resning med hänsyn till att det rör sig om nationella bestämmelser som tillämpats i strid med mervärdesskattedirektivet.

Behöver ni hjälp med att räkna fram moms att återfå och/eller skriva en begäran om omprövning till Skatteverket får ni gärna kontakta någon av våra skattejurister.

Vänliga hälsningar Forma Bolagstjänster

010-762 45 00

Tags: