X

Revisorns rådgivning begränsas i framtiden

Den 18:e maj i år beslutade riksdagen om lagändringar som påverkar revisorers rätt att utföra konsulttjänster till revisionskunder. Lagändringarna är utformade i enlighet med EU:s revisionspaket som syftar till att stärka förtroendet för företagens redovisning genom att höja revisionskvaliteten och öka revisorns oberoende.

Högre krav för rådgivning i vissa aktiebolag

Särskilda höga krav ska gälla för revisorer som har revisionsuppdrag i börsbolag, banker och försäkringsbolag. Lagförslaget innefattar, utöver begränsningar i rådgivningstjänster till revisionskunder, även tvingande byrårotation och sanktionsavgifter.

  • Kraven på revisorns oberoende skärps, bland annat när det gäller möjligheten att lämna konsulttjänster till det granskade företaget.
  • Särskilt nämns begränsningar för revisorn att lämna skatte- och värderingstjänster till det granskade företaget.
  • Revisionsberättelsen ska innehålla mer information till nytta för företagens intressenter och ge en mer nyanserad redogörelse.
  • Mindre vikt läggs på den nuvarande riskbaserade bedömningen om företags interna system och kontroller är goda. Revisorer föreslås istället gräva i materialet mer i form av utökad granskning av substansen och detaljer i olika resultat- och balansposter.
  • Hand i hand med utökad reglering föreslås även att revisorsnämnden ges utökade befogenheter att vidta disciplinära åtgärder mot fysiska och juridiska personer i form av sanktionsavgifter och tidsbegränsade förbud att utöva revision.

Kommentarer

Kraven på revisorns oberoende skärps och möjligheten att lämna konsulttjänster till det granskade företaget minskar. Lagändringen påverkar i första hand vissa typer av bolag (börsbolag, banker och försäkringsbolag) men bör ändå ha ett inflytande på hur revisorerna skall arbeta i framtiden. Lagändringen bör medföra en renodling av revisorns arbetsuppgifter där konsultuppdrag minskar i syfte att stärka revisorns oberoende ställning.

Lagförändringarna föreslås träda i kraft 17 juni 2016 och tillämpas första gången för de räkenskapsår som inleds efter den 16 juni 2016.

Tags: