X

Ej införd i aktiebok saknade därmed talerätt

Svea Hovrätt har avgjort ett fall där aktieboken visade att talerätt saknades för den klagande parten.

Ett investmentbolag investerade i ett företag som bedriver godstransporter på järnväg genom att förvärva 30 procent av aktierna vilket skedde genom en riktad kontantemission. De resterande 70 procent av aktierna ägdes av ett annat bolag som senare kom att uppmärksamma att investmentbolagets aktier i själva verket ägdes av ett dotterbolag. Det andra ägarbolaget ansåg då att en överlåtelse skett i strid med aktieägaravtalet och bolagsordningen skett. Då årsstämma och senare extra bolagsstämma hölls blev investmentbolag inte kallat. Då beslut om nyemission fattades blev investmentbolags aktieinnehav utspätt från 30 procent till ca 4 procent. Investmentbolaget har nu i målet yrkat att beslut som har fattats vid stämmorna ska upphävas. Hovrätten finner att investmentbolaget då det inte var infört i aktieboken vid tidpunkten för talans väckande inte har någon talerätt.

Svea Hovrätt T 11709-15

Tags: