X

Utredningen om fastighetspaketering

Utredningen om fastighetspaketering

Utredningen är klar

Utredningen om fastighetspaketering som fick i uppdrag att utreda vissa frågor om paketering av fastigheter och stämpelskatt, har lämnat sitt betänkande. Utredaren har försökt skapa ett förslag som gör att skattekonsekvenserna vid överlåtelse av en paketerad fastighet i så stor utsträckning som möjligt ska motsvara skatteeffekten vid en direktförsäljning av fastigheten.

Avskattning föreslås

Den modell utredningen föreslår är en avskattning av fastigheten. Detta sker om det bestämmande inflytandet i fastighetsbolaget upphör, eller om det finns särskilda skäl. Det föreslås även att fastighetsfållan ska avskaffas. Samt att de företag som ska skatta av en fastighet i samband med en andelsavyttring också ska ta upp en schablonintäkt som motsvarar den stämpelskatt som skulle ha utgått vid en direktförsäljning av fastigheten.

Stämpelskatten ändras

Stämpelskatt föreslås i samband med fastighetsbildningar. Det ska dock inte längre utgå vid koncerninterna fastighetsöverlåtelser. En sänkning av stämpelskatten för juridiska personer föreslås från 4,25 procent till 2 procent. Utredaren föreslår även att klassificeringen av fastigheter som lagertillgångar ska slopas och att samtliga fastigheter ska behandlas som kapitaltillgångar. En skattemässig kontinuitet vid underprisöverlåtelser av byggnad med mark föreslås också i syfte att kunna dela upp anskaffningsvärdet på mark respektive byggnad.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

Tags: