X

Dags att registrera verklig huvudman

Dags att registrera verklig huvudman

Företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket från och med 1 september 2017 – enligt den nya lagen om registrering av verklig huvudman. Lagen trädde ikraft 1 augusti 2017 och totalt berörs ca 800 000 företag och föreningar.

Syfte med registret

Det nya registret grundar sig på ett EU-direktiv som antogs under 2015 – som ett steg i bekämpandet av penningtvätt och finansiering av terrorism – och som innebär att varje EU-land måste ha ett register över verkliga huvudmän. På så vis ska t ex banker och finanspolis kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag. Bolagsverket kommer också att ta fram en e-tjänst för att man ska kunna söka information i registret.

Huvudman

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening.

En huvudman kan kontrollera ett företag/förening på olika sätt, exempelvis:

 • genom att ha 25% eller mer av rösterna genom andelar/röster
 • har rätt att utse/avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare.

Det kan också finnas avtal eller bestämmelser i exempelvis bolagsordningen som gör att en person är verklig huvudman.

Om en person äger eller kontrollerar ett företag eller en förening tillsammans med närstående, ska deras kontroll räknas samman. Närstående är enligt dessa regler:

 • maka eller make
 • sambo
 • registrerad partner
 • föräldrar
 • barn samt deras makar, sambor och registrerade partner.

Vem ska anmäla huvudman?

Juridiska personer som företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Det görs genom att en behörig företrädare eller ett ombud loggar in på Bolagsverkets e-tjänst och anmäler och skriver under med en e-legitimation. Fram till och med 31 januari 2018 kommer det att vara gratis att anmäla verklig huvudman, därefter kommer en avgift på 250 kr att tas ut.

Enskilda näringsidkare, börsnoterade aktiebolag, enkla bolag, dödsbon och konkursbon omfattas inte av anmälningsplikten. Speciella regler gäller för ideella föreningar som gör att de endast i undantagsfall kommer att omfattas av någon anmälningsplikt.

När måste anmälan göras?

De flesta företag och föreningar kommer att kunna anmäla verklig huvudman från 1 september 2017.

 • Företag och föreningar som redan är registrerade när den nya lagen börjar gälla (1 augusti 2017) har 6 månader på sig att anmäla verklig huvudman. Alltså ska anmälan ske senast 1 februari 2018.
 • De som registreras i augusti 2017 har på sig till 30 september 2017 att anmäla verklig huvudman.
 • De företag och föreningar som registreras från och med 1 september 2017 har 4 veckor på sig att anmäla sig till registret.

Om företaget eller föreningen får en ny verklig huvudman måste detta anmälas till registret. Om det inte finns någon verklig huvudman måste detta också anmälas.

Anmälans innehåll

Anmälan ska bland annat innehålla:

 • organisationsnummer
 • företagsnamn
 • kontaktuppgifter
 • uppgift om verklig huvudman finns, saknas eller inte kan fastställas
 • uppgifter om den verkliga huvudmannen
 • uppgift om hur den verklige huvudmannen har kontroll över den juridiska personen – exempelvis genom att äga aktier – samt omfattningen av ägandet eller kontrollen (i procent).

Ingen möjlighet att anmäla elektroniskt?

Om det saknas möjlighet att göra en elektronisk anmälan är det möjligt att anlita ett ombud eller söka dispens från att anmäla elektroniskt. Dispens kan sökas från slutet av 2017 och kommer att kosta 400 kr. Om Bolagsverket beviljar dispensen kommer företaget eller föreningen att få en blankett som kan användas för att anmäla verklig huvudman.

Vite

Om Bolagsverket inte får in en uppgift eller om de får veta att uppgiften inte stämmer kan de utdöma ett vite (böter).

Tags: