X

Avdragsrätt i aktiebolag innan registrering

2018-01-12
1 Sammanfattning

Utgifter på grund av förpliktelser i bolagets namn, där ansvaret enligt aktiebolagslagen övergår på bolaget när bolaget har registrerats, är avdragsgilla för bolaget om inte annat är särskilt reglerat eller följer av praxis. Samma avdragsrätt gäller för utgifter för tillgångar eller tjänster som har förvärvats i bolagets namn efter det att bolaget har bildats men innan bolaget har registrerats.

Utgifter för bolagsbildningen är dock aldrig avdragsgilla för bolaget.

2 Frågeställning

Ett aktiebolag blir genom registreringen en juridisk person. Kan utgifter på grund av förpliktelser före registreringen vara avdragsgilla för aktiebolaget?

Kan utgifter som uppkommit innan bolaget har registrerats vara avdragsgilla för aktiebolaget?

3 Gällande rätt m.m.

I 2 kap. aktiebolagslagen (2005:551), ABL, finns bestämmelser om bildande av aktiebolag.

I 2 kap. 4 § första stycket ABL anges att bolaget anses bildat när stiftelseurkunden har undertecknats av samtliga stiftare.

Av 2 kap. 5 § ABL framgår att i stiftelseurkunden ska stiftarna i förekommande fall ange om bolaget ska ersätta kostnader för bolagets bildande.

I 2 kap. 25 § ABL anges bland annat att innan bolaget har registrerats, kan det inte förvärva rättigheter eller åta sig skyldigheter. Det kan inte heller föra talan vid domstol eller någon annan myndighet.

I 2 kap. 26 § ABL anges att uppkommer en förpliktelse genom någon åtgärd som vidtas i bolagets namn före registreringen, svarar de som har deltagit i åtgärden eller i beslutet om den solidariskt för förpliktelsen. När bolaget har registrerats, övergår ansvaret på bolaget, om förpliktelsen följer av stiftelseurkunden eller har kommit till efter det att bolaget bildades.

I 16 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, anges att utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnad. Ränteutgifter och kapitalförluster ska dras av även om de inte är sådana utgifter.

Typiska utgifter som uppkommer vid ett aktiebolags bildande är t.ex. utgifter för registrering, annonser och jurister. Utgifter för ett bolags bildande är inte avdragsgilla för bolaget (prop. 1996/97:154 s. 40).

4 Bedömning

Ett aktiebolag blir en juridisk person först när det har registrerats (se 2 kap. 25 § ABL).

Aktiebolaget kan ersätta kostnader för bolagets bildande (se 2 kap. 5 § ABL).

Om det uppkommer en förpliktelse genom någon åtgärd som vidtas i bolagets namn före registreringen, så övergår ansvaret på bolaget när bolaget har registrerats om förpliktelsen följer av stiftelseurkunden eller har kommit till efter det att bolaget bildades (se 2 kap. 26 § ABL). Utgifter på grund av sådana förpliktelser är, enligt Skatteverkets uppfattning, avdragsgilla för bolaget om inte annat är särskilt reglerat eller följer av praxis. Exempel på den här typen av utgifter är utgifter på grund av ingångna hyreskontrakt.

Enligt Skatteverkets uppfattning gäller samma avdragsrätt för utgifter för tillgångar eller tjänster som har förvärvats i bolagets namn efter det att bolaget har bildats (se 2 kap. 4 § ABL) men innan bolaget har registrerats. Exempel på den här typen av utgifter är utgifter för inköp av inventarier.

Utgifter för bolagsbildningen är dock aldrig avdragsgilla för bolaget (jfr 16 kap. 1 § första stycket IL och prop. 1996/97:154 s. 40).

Tags: