X

Företagsnamn och varumärken

Nya lagar om företagsnamn och varumärken

I betänkandet SOU 2016:79 över 2015 års varumärkesutredningen presenteras förslag på ny lag för företagsnamn och varumärken.

Företagsnamn

Den nya lagen om företagsnamn ska ersätta den nuvarande firmalagen. Det är i huvudsak en redaktionell översyn samt en språklig modernisering. I förslaget är lagen utformad med varumärkeslagen som förebild. Lagstiftaren vill åstadkomma en bättre balans mellan de ovan nämnda lagarna. Ordet firma byts här ut till företagsnamn samt bifirma blir istället särskilt företagsnamn. Lagstiftaren har till syfte att lagen ska bli mer tillgänglig och praktisk för företagaren, därför behöver den bli moderniserad och förenklad.

En viktig förändring är att man föreslår att registreringsmyndigheten (Läs Bolagsverket) ska granska företagsnamnet vid ändrad verksamhet.

Ändring av varumärkeslagen

I förslaget till lag om ändring i varumärkeslagen syftar ändringarna huvudsakligen på att genomföra EU:s nya varumärkesdirektiv. I sak innebär ändringarna i varumärkeslagen på samma sätt som för lagen om företagsnamn att lagen moderniseras och förenklas. De svenska reglerna ska ansluta sig till EU:s varumärkesförordning, vilket förenklar för dem som ansluter sig till både det nationella registreringsförfarandet samt förfarandet för EU-varumärken.

En betydelsefull ändring är att det nuvarande kravet på att ett tecken måste återges grafiskt avskaffas. I stället införs ett mera allmänt tillämpbart krav på att ett varumärke kan bestå av alla tecken som tydligt kan återges i varumärkesregistret. En annan viktig ändring är att ensamrätten utvidgas till att innefatta även transitering och liknande tullåtgärder. Idag krävs att varorna ska importeras till Sverige för att det ska kunna utgöra varumärkesintrång. På detta sätt kommer man åt handeln med varumärkesförfalskade varor mer effektivt. Det innebär att Tullverket får ökade möjligheter att ingripa mot förfalskningar.

Övriga ändringar om varumärken

Övriga ändringar som föreslås är att reglerna om ingivningsdag blir tydligare, vilket har en betydelse avseende giltigheten av en varumärkesregistrering. Registreringen ska gälla i tio år från ingivningsdagen. Patent- och registreringsverket ska kunna häva en registrering efter invändning endast om det finns något hinder mot registrering på grund av andras rättigheter, dvs. de relativa registreringshindren. De absoluta hindren ska inte längre kunna åberopas i invändningsförfarandet. En förlikningsfrist införs under invändningsförfarandet hos Patent- och registreringsverket. Fristen ska vara minst två månader, vilket kommer att leda till färre tvister. Tidsfristen avseende en helt eller delvis förnyad registrering av ett varumärke skrivs om så att ansökan om förnyelse ska ha kommit in till Patent- och registreringsverket tidigast sex månader före och senast sex månader efter registreringsperiodens utgång.

Slutligen ställs det högre krav på användningen av ett varumärke vid en invändning mot registrering, vid en talan om hävning eller en talan om intrång. En hävning av en registrering ska inte bara gälla från beslutet om hävning och framåt i tiden utan kan också gälla för förfluten tid, med vissa begränsningar.

Regeringen har preliminärt angivit att en proposition rörande lagändringarna kan bli presenterad i juni 2018. Lagändringarna är planerade att träda ikraft 1 januari 2019.

För mer information om rörande företagsnamn och varumärken kontakta våra jurister i bolagsrätt 010-762 45 00.

Tags: