X

Likvidation

Likvidation av aktiebolag

Att likvidera ett aktiebolag är idag ett mycket vanligt och bra sätt för aktieägarna att avsluta ett bolags liv. Aktiebolaget avslutas genom att bolagsstämman beslutar att bolaget skall träda i likvidation. Beslutet skall anmälas till Bolagsverket. Anlitar ni oss för att ta om hand likvidationen så kan vi erbjuda likvidator för Ert bolag till fast pris.

En likvidation tar ca 6-7 månader att genomföra. Kanske det är en för lång väntan. Ett alternativ kan då vara en snabbavveckling av bolaget. Detta innebär att vi förvärvar bolaget och upplöser det i vår ägo.

Vad ingår i priset för en likvidation?

Vår likvidator avvecklar bolagets tillgångar och skulder, kommunicerar med bolagets revisor och aktieägare. Likvidatorn upprättar de legala dokument som är nödvändiga för att besluta och avregistrera bolaget, vidare upprättas en slutredovisning som granskas av bolagets valda revisor. Slutredovisning ersätter normalt årsredovisningen för det avslutande räkenskapsåret.

  • 1-2 Likvidatorer
  • Samtliga legala dokument med anledning av likvidationsbeslutet
  • Avregistrering av bolaget hos Skatteverket och Bolagsverket, inklusive slutredovisning
  • Företräder bolaget vid kontakter hos nämnda myndigheter med anledning av likvidationen

Pris / arvode likvidation

1) Standardarvode vid frivillig likvidation är 12.500 kr + moms + Bolagsverkets registreringsavgifter 1.650 kr.

2) Egenlikvidation där en ledamot i bolaget själv blir utsedd till likvidator, 8.500 kr + registreringsavgifter.

Vid frågor ring 010 762 45 01

Vanliga frågor om likvidation

Hur lång tid tar det?
Ett av arbetsmomenten i likvidationen är att ”Kalla på okända borgenärer”. Det är en form av annonsering att bolaget har inlett sitt likvidationsförfarande och om det finns någon som har en fordran på bolaget skall denne höra av sig. Enligt lagtexten måste kallelsetiden uppgå till minst 6 månader. Detta gör att en likvidation kräver minst 6-7 månader att genomföra.

Vilka tillgångar kan finnas kvar?
Om det finns andra tillgångar än bankmedel och skattefordringar måste ägaren till bolaget ombesörja att dessa tillgångar avyttras och omsätts i pengar. Alternativet är att vi som likvidatorer utskiftar tillgången till aktieägaren till ett pris motsvarande marknadsvärdet.

När får jag pengarna?
Utskiftning av bolagets behållning gör vi tidigast efter att kallelsetiden på okända borgenärer har gått ut. Utskiftning görs av den behållning som återstår efter att skulder har betalats och att avsättning har gjorts för eventuella kostnader till revisor och redovisningskonsulter.

Vem sköter bokföringen?
Löpande bokföring i bolaget sköter man på samma sätt som tidigare. Normalt skall det inte vara speciellt omfattande redovisning i ett bolag som har trätt i likvidation. Bolagets verksamhet måste vara upphörd eller under upphörande när likvidationen påbörjas.