Aktiebolag
Arvode Avgifter  (Bolagsverket mm)

Lagerbolag Komplett

4.200 3.100  
Lagerbolag Light
3.200 3.100  
Lagerbolag Komplett (Apportförvärv) 5.200 3.100
Lagerbolag Komplett (Euro) 5.200 3.100
Lagerbolag (Publikt)
6.200 3.100  
Nybildning aktiebolag
2.800 2.200
Tjänster rörande aktiebolag
Översättning till engelska
1.200 350  Legala dokument resp registreringsbevis
Skatte- och avgiftsanmälan
750
Kompanjon- eller aktieägaravtal
* 4.500
Avbeställningsavgift aktiebolag
2.000
Ändrade uppgifter efter beställning 500
Kopiering handlingar 250
Emissioner m.m.
Ny- eller fondemission
1.400 900
Apportemission
1.800 900
Kvittningsemission
1.800 900
Kombinerade ändringar
900 900  Avgift ingår i vissa fall i kombination med annat ärende
Nedsättning aktiekapital 1.750 2.400
Ändringsanmälan
Styrelse, bolagsordning m.m.
1.100 900
Bifirma
1.100 1.200
Namnbyte / firmaändring 1.500 1.200
Övrigt för aktiebolag
Likvidation med extern likvidator
12.500 1.625
Likvidation med egen likvidator 8.500 1.625
Snabbavveckling
offert  
Fusion moder/dotter
6.500  Avgifter varierar beroende på metod
Fusion omvänd
8.500  Avgifter varierar beroende på metod
Fission
8.500  Avgifter varierar beroende på metod
Teckningsoptioner
offert
Konvertibler
offert
Vinstandelslån
offert
Handelsbolag / Kommanditbolag
1.000 1.200
Bolagsavtal 2.200 0
Priserna ändrades senast den 2016-01-01

* Standardiserat avtal, anpassning av villkor 1800 kr/ tim

Tillkommande arbete debiteras enligt överenskommelse eller enligt gällande timarvode. Priserna är i förekommande fall angivna exklusive mervärdesskatt. Beställning av lagerbolag som avbryts efter att handlingar har upprättats faktureras 2.000 kr + moms. Beställning av lagerbolag där generalfullmakt har utfärdats kan inte avbrytas. För ytterligare information se Allmänna villkor.